CONDICIONS GENERALS DE VENDA

CONDICIONS GENERALS.

Les presents condicions són d’aplicació a totes les comandes que es reben i, en general, per a totes les vendes. Aquestes Condicions Generals de Venda prevaleixen sobre qualsevol tipus de negociació o correspondència i constitueixen l’únic i complet acord entre comprador i JMT, S.L. en relació amb les condicions que regulen la venda. Per tot això no tindran valor, ni efecte jurídic, altres condicions que no s’hagin acceptat. La informació tècnica que figura en els nostres catàlegs, fullets, plànols, fotografies, web i, en general, la inclosa en les nostres ofertes és indicativa, pel que es reserva el dret a introduir, sense previ avís, les modificacions que es consideri convenients. Tota la informació tècnica facilitada al comprador és propietat de JMT, S.L., quedant prohibida la seva tramitació o reproducció a tercers, sense autorització escrita.

PREUS.

Els preus que figuren en la tarifa són preus de venda a industrials i no inclouen el I.V.A. No s’inclouen despeses de transports, embalatges especials, assegurances o altres despeses no especificades.

FORMALITZACIÓ DE LA COMANDA.

Les comandes que es realitzin, així com qualsevol modificació sobre elles, es formularan per escrit fent constar en el mateix el nombre de comanda o la referència i la persona que ho formalitza.

ANUL·LACIÓ DE LA COMANDA.

Les despeses ocasionades per l’anul·lació/modificació d’una comanda seran a càrrec del comprador.

LLIURAMENTS DE MATERIAL.

El termini de lliurament de la comanda sol·licitada serà fixat a la recepció de la comanda i s’entén per a la mercaderia posada a la disposició del comprador en les instal·lacions de JMT, S.L. El retard en el lliurament no podrà donar lloc a cap penalització. Els ports seran deguts per agència sol·licitada o en el seu defecte contractada per JMT, S.L. Les mercaderies viatgen sempre per compte i risc del comprador.

FORMES DE PAGAMENT.

Primera operació, al comptat. Posteriors operacions seran acordades entre comprador i venedor, segons Llei 15/2010 de 5 de juliol. La propietat dels productes es considerarà adquirida pel comprador només en el moment del pagament total del preu del producte.

GARANTIA DEL PRODUCTE.

Tots els productes tenen un any de garantia contra tot defecte de fabricació, substituint el producte defectuós per un altre en perfecte estat d’ús o, en cas d’haver-se deixat de produir, per un similar. La substitució del producte defectuós no donarà dret a cap altre tipus de reclamació. Les reparacions que poguessin produir-se durant el període de vigència de la garantia s’efectuaran, bé en el lloc que es determini la instal·lació efectuada o en els nostres tallers de JMT, S.L., a lliure elecció i criteri d’aquesta última. JMT, S.L. podrà enviar personal especialitzat al lloc on hagi ocorregut l’avaria o es realitzi la reparació. Les peces defectuoses, que hagin estat substituïdes per altres noves, quedaran de propietat de JMT, S.L. i el comprador tindrà l’obligació de retornar-les. En cap cas, JMT, S.L. es farà càrrec de les reparacions efectuades per persones alienes a la seva organització. A l’efecte d’aquesta garantia, no es consideraran defectes els següents:

  • Els desgastos normals.
  • Els quals tinguin o provinguin o s’originin per materials o dissenys subministrats pel comprador.
  • Els quals hagin estat motivats per emmagatzamatge, ús o conservació inadequats.
  • Els quals hagin estat originats per una incorrecta instal·lació.
  • Els quals puguin ser motivats per modificacions dels objectes venuts, realitzats sense l’aprovació escrita de JMT, S.L.
  • Els causats per ús inadequat, per danys provocats per condicions ambientals adverses, per vandalisme si no està preparat per a això, i per manipulació inadequada per personal no autoritzat.
  • Els causats per la utilització de productes amb tensions altes (a partir de 80v.).

En aquestes circumstàncies, JMT, S.L. quedarà exclosa de qualsevol responsabilitat davant els eventuals danys directes o indirectes que poguessin produir-se.

DEVOLUCIONS.

No s’admetran devolucions després de 15 dies de la recepció de la mercaderia. JMT, S.L. reposarà, de forma immediata, tots els productes defectuosos en origen o que no es corresponguin amb la comanda cursada pel client. Totes les devolucions del material que es produeixin per causes alienes a JMT, S.L., si són acceptades, sofriran una depreciació del 15% del seu valor de compra. No serà motiu de devolució els errors en la confecció de la comanda. Abans d’enviar material algun per el seu abonament o reposició, és imprescindible cursar a JMT, S.L. una sol·licitud de devolució o abonament per escrit, exposant els motius dels mateixos, fent esment del nombre d’albarà que li correspongui. Una vegada confirmada per escrit aquesta sol·licitud, el client podrà procedir a la devolució dels materials, sent els ports a càrrec de JMT,S.L. per agència concertada.

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

DESCARREGAR